Nalazite se ovde: Naslovna > Magazin > Vijesti dana > Detalj

Vijesti dana

Šta Vulin kaže o eventualnom vraćanju obaveznog vojnog roka

Vijesti dana | 17.07.2017 - 11:42 | 3665 puta pročitano

Oba­ve­zno slu­že­nje voj­nog ro­ka vra­ti­le su mno­ge ze­mlje, po­put Šved­ske, kaže ministar odbrane.

- Oba­ve­zno slu­že­nje voj­nog ro­ka vra­ti­le su mno­ge ze­mlje, po­put Šved­ske. Ne­ke ga ni­ka­da ni­su ni uki­nu­le. To je i su­vi­še kom­plek­sna te­ma da bih o njoj, u ovom tre­nut­ku, mo­gao da se iz­ja­snim, po­go­to­vo ne eks­pli­cit­no. Ni­je to ne­što što mi­ni­star mo­že da pre­se­če. Či­ta­vo dru­štvo tre­ba da raz­mi­sli o to­me - rekao je Vulin.

On je dodao da se pro­te­klih go­di­na pu­no priča­lo o ovoj te­mi i da na osnovu pisanja medija može da se zaključi da je skoro 100 odsto Srba za vraćanje obaveznog služenja vojske.

- On­da po­zo­ve­te re­zer­vi­ste na vežbu i do­ži­vi­te sal­ve na­pa­da. Ka­žu ka­ko se „mi­li­ta­ri­zu­je dru­štvo”, pi­ta­ju "za ko­ji se rat mi to spre­ma­mo!?” itd. Da­kle, mo­ra­mo o to­me svi do­bro da raz­mi­sli­mo - rekao je Vulin.

Dodaje, da je činjenica da se ukidanjem oba­ve­znog slu­že­nja vojnog roka ve­za između voj­ske i dru­štva sta­njila.

- Ni­je se iz­gu­bi­la, i ni­ka­da se ne­će iz­gu­bi­ti, ali se ne­mi­nov­no sta­nji­la. Upra­vo že­lim da tu ve­zu oja­čam ka­ko bi voj­ska po­no­vo po­sta­la deo na­šeg sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta -  naveo je Vulin.

Izvor: telegraf

 

 

 

Podelite sa prijateljima
Kommentari