MILOV UDAR NA SRBE: Ovo je pečat na ludilo od 20 godina
Re­vo­lt: Odlu­ka Cr­ne Go­re da svi­ma do­zvo­li ula­zak u
ze­mlju osim gra­đa­ni­ma Sr­bi­je i RS iza­zva­la je ne­ve­ri­cu
me­đu lju­di­ma ko­ji su Cr­no­gor­ci po­re­klom. Oni ka­žu da je
ja­sno da iza sve­ga sto­ji po­li­ti­ka, a ne strah od korone

 

Po­tez re­ži­ma Cr­ne Go­re da Sr­bi­ma za­bra­ni ula­zak u ovu ze­mlju nai­šao je
na op­štu osu­du u Sr­bi­ji, a po­se­b­no su ki­v­ne jav­ne li­č­nos­ti ko­je vu­ku cr­no­go­r­sko po­re­klo.
Cr­na Go­ra je odlu­kom da svo­je gra­ni­ce otvo­ri za dr­ža­vlja­ne de­se­tak
ze­ma­lja, ali ne i za gra­đa­ne Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Sr­p­ske, ra­zo­t­kri­la svo­ju
po­li­ti­č­ku igru ko­ja je upe­re­na pro­tiv sr­p­skog na­ro­da, a ne pro­tiv zau­zda­va­nja ko­ro­na­vi­ru­sa

Izvor: kurir.rs
Objavljeno: 27.05.2020

❮ Nazad